Enter your keyword

Pravidla soutěže

PRAVIDLA SOUTĚŽE „Nádech pro Ostravu“

(dále jen „soutěžní podmínky“)

I. Pořádání soutěže

 1. Předmětem těchto soutěžních podmínek je úprava pravidel spotřebitelské soutěže „Nádech pro Ostravu“, která je společným projektem města Ostrava a Hitrádia Orion (dále jen „soutěž“).
 2. Pořadatelem soutěže je společnost Media Park s.r.o., se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2. IČO: 27376371 (dále jen „pořadatel“).
 3. Mediálním partnerem soutěže je společnost MEDIA BOHEMIA a.s., se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha, IČ: 26765586, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8140, která je provozovatelem rozhlasového vysílání programu Hitrádio Orion. Záznamy rozhlasového vysílaní jsou archivovány na základě zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, po dobu 30 dní.
 4. Informace o soutěži bude přinášet Hitrádio Orion ve svém vysílání. Pro účely soutěže byly speciálně zřízeny webové stránky nadechproostravu.cz, které obsahují informace důležité pro účast v soutěži, a dále na stránce soutěže v sociálních sítích Facebook www.facebook.com/nadechproostravu a Instagram www.instagram.com/nadechproostravu

 

II. Účel soutěže

Účelem soutěže je podpora ostravských restaurací, kaváren, bister, muzeí, galerií a jiných kulturních a turistických institucí, do jejichž činnosti zásadně zasáhla vládní opatření proti pandemii covid – 19. Cílem je restartovat život v ulicích Ostravy, navrátit návštěvníky a zákazníky do malých obchodů, restauračních zařízení a kulturních institucí, a podpořit tak jejich provozovatele.

III. Doba konání

Soutěž bude probíhat v termínu od 4.6.2021 do 30.8.2021 včetně (dále jen „Doba konání soutěže“).

IV. Podmínky účasti v soutěži

 1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s výjimkou osob, které jsou v pracovním či obdobném poměru k pořadateli a organizátorovi soutěže nebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinném, a to v řadě přímé. V případě spotřebitelů mladších 15 let, je jejich účast v soutěži vázána na souhlas zákonného zástupce, a to jak pro účast v soutěži, tak pro případné převzetí výhry (dále jen „účastník soutěže“ nebo také jen „soutěžící“).
 2. Osoby, které nesplňují podmínky účasti v soutěži nebo osoby, které jednají v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli, který je oprávněn ji udělit náhradnímu výherci, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.
 3. Přihlášením do soutěže soutěžící souhlasí s těmito soutěžními podmínkami.

 

V. Princip a pravidla soutěže

 1. Úkolem každého účastníka soutěže je v Době konání soutěže nasbírat pět (5) záznamů do hrací karty. Záznamem se rozumí otisk razítka provozovny, uvedené v seznamu subjektů zapojených do soutěže na internetových stránkách www.nadechproostravu.cz, v hrací kartě soutěže. Podmínkou získání záznamu bude útrata v minimální hodnotě 100 Kč (slovy: jedno sto korun českých) nebo zakoupení vstupenky v provozovně nebo zařízení, zapojeném do soutěže.
 2. Hrací karty s unikátními pořadovými čísly budou k dispozici ve vybraných ostravských infocentrech OSTRAVAINFO a ve všech zapojených subjektech (provozovnách a institucích), které budou uveřejněny na www.nadechproostravu.cz. Ty budou označeny příslušnou samolepkou a plakátem soutěže. Soutěžící mohou vyplněné hrací karty odevzdávat elektronicky tak, že vloží fotografii nebo sken své hrací karty s příslušným počtem získaných záznamů do formuláře na internetových stránkách soutěže www.nadechproostravu.cz nebo originál své vyplněné hrací karty fyzicky do schránek umístěných ve vybraných ostravských infocentrech OSTRAVAINFO.
 3. Soutěže se může zúčastnit každý spotřebitel, který si v Době konání soutěže vyzvedne hrací kartu s unikátním číselným kódem a na tuto pak nasbírá 5 razítek z provozoven uvedených na www.nadechproostravu.cz.
 4. Soutěžící následně vhodí hrací kartu s jedinečným kódem do speciálně označené schránky umístěné ve vybraných ostravských infocentrech OSTRAVAINFO nebo odevzdá hrací kartu elektronicky prostřednictvím vyplnění formuláře na internetových stránkách soutěže www.nadechproostravu.cz.
 5. Každý soutěžící se může soutěže účastnit opakovaně, jedenkrát s každou herní kartou.
 6. Soutěžící může v soutěži vyhrát i několik výher.
 7. Do soutěže budou zařazené pouze herní karty, které budou kompletně vyplněné a jedinečný číselný kód bude čitelný.
 8. Aktuální seznam výher je zveřejněný na internetových stránkách soutěže www.nadechproostravu.cz.

 

VI. Určení výherců a čerpání výher

 1. Jednotlivé výhry budou uděleny po skončení soutěže. Výherci budou vylosováni ze všech soutěžících, kteří splňují soutěžní podmínky.
 2. Losování výher proběhne po skončení soutěže nejpozději do 15.9.2021, v předem oznámeném čase ve studiu Hitrádia Orion za přítomnosti primátora města Ostravy nebo jeho zástupce, v živém vysílání rádia a bude současně streamovanáno na sociálních sítích (Facebook). Losování proběhne formou generování náhodného čísla na počítači ve studiu Hitrádia Orion, který vybere čísla výherních karet (číselný kód hrací karty). Přesné datum a čas losování výher bude předem oznámeno ve vysílání Hitrádia Orion, a na internetových stránkách soutěže www.nadechproostravu.cz.
 3. Oznámení výher se uskuteční tak, že čísla vylosovaných herních karet budou zveřejněna na internetových stránkách soutěže www.nadechproostravu.cz a na stránce soutěže v sociálních sítích Facebook www.facebook.com/nadechproostravu a Instagram www.instagram.com/nadechproostranu a to nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od losování.
 4. Čerpání výher bude dohodnuto individuálně pořadatelem s jednotlivými výherci. Pořadatel bude za tímto účelem kontaktovat výherce prostřednictvím jimi uvedené e-mailové adresy nebo telefonního čísla do deseti (10) dnů od losování.
 5. V případě, že výherce nebude reagovat na kontakt pořadatele podle bodu 4. tohoto článku a nepřihlásí se o výhru do dvou (2) měsíců od uveřejnění oznámení výher podle bodu 3. tohoto článku, budou nevyzvednuté výhry věnovány na charitativní účely.
 6. Soutěžící není povinen výhru přijmout; v takovém případě však nemá nárok na žádnou náhradu. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána, nemá nárok výhru reklamovat, ani nárokovat žádné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry.

 

VII. Práva a povinnosti pořadatele

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito soutěžními podmínkami.
 2. Pořadatel si vyhrazuje právo na ověření splnění soutěžních podmínek a na konečné rozhodnutí o udělení či neudělení výhry, stejně jako o vyřazení kteréhokoli účastníka ze soutěže. Takové rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu odvolat.
 3. Pořadatel si dále vyhrazuje právo soutěž přerušit, ukončit nebo zcela zrušit, a to v průběhu celé Doby konání soutěže. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových soutěže www.nadechproostravu.cz.

 

VIII. Ochrana osobních údajů

 1. Registrací do soutěže každý účastník soutěže bere na vědomí, že za účelem organizace soutěže, oznámení o výhrách, předání výher, splnění zákonných povinností a případného vypořádání právních nároků, zpracovává pořadatel osobní údaje účastníků soutěže v rozsahu – jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo. Osobní údaje účastníků soutěže budou zpracovávány v souladu s ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Správcem Vašich osobních údajů je pořadatel Media Park s.r.o., se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 27376371 (dále jen „správce“).  Správce zpracovává osobní údaje manuálně a elektronickou formou po Dobu konání soutěže a maximálně po dobu jednoho roku po jejím skončení. Osobní údaje budou poté okamžitě, úplně a nenávratně odstraněny.
 2. Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1. písm. b) a c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tj. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, a dále pro splnění právní povinnosti, která se vztahuje na správce. Poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro vyhodnocení soutěže, realizaci předání výher a splnění zákonných povinností z toho vyplývajících.
 1. Soutěžící, jako subjekt údajů, má právo přístupu k informacím o zpracování svých osobních údajů a další práva, především pokud zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem o zpracování osobních údajů, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt údajů požádat správce o vysvětlení, a dále může požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o omezení zpracování, provedení opravy, doplnění, přenos nebo výmaz osobních údajů. Soutěžící má dále právo podat námitku vůči jednotlivým účelům zpracováním a operacím zpracování. V případě, že má soutěžící podezření, že zpracování jeho osobních údajů neprobíhá v souladu s platnými právními předpisy, může podat stížnost u dozorového orgánu tj. Úřadu na ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, oficiální www: https://www.uoou.cz.
 2. O zpracování osobních údajů bude výherce náležitě informován i při předání výhry.

Pověřence pro ochranu osobních údajů je možné kontaktovat písemně na emailové adrese: gdpr@media-park.cz.

 

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Účast v soutěži ani výhry nelze vymáhat soudní cestou.
 2. Pořadatel nenese odpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v zaviněném jednání pořadatele.
 3. Účastníci soutěže jsou těmito soutěžními podmínkami vázáni. Účastí v soutěži soutěžící schvaluje tyto soutěžní podmínky a přistupuje k nim.
 4. Originál platného znění těchto soutěžních podmínek je uložen v sídle pořadatele a uveřejněn na soutěžních internetových stránkách (viz výše) na internetových stránkách soutěže nadechproostravu.cz. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv po Dobu konání soutěže tyto soutěžní podmínky změnit. Změna soutěžních podmínek je účinná ode dne jejího uveřejnění na webových stránkách soutěže.
 5. Tyto soutěžní podmínky jsou účinné od 3.6.2021.

V Ostravě dne 3.6.2021

Media Park s.r.o.